انسان و محيط زيست

زيست محيطي

مناطق جهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست

ماده ٢ آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 مناطق مذكور را چنين تعريف كرده است:

1)  پارك ملي : به محدوده اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل و مرتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي و دشت و آب و كوهستان اطلاق مي‌شود كه نمايانگر نمونه‌هاي برجسته‌اي از مظاهر طبيعي ايران باشد و به منظور حفظ هميشگي وضع زندگي و طبيعي آن و همچنين ايجاد محيط مناسب براي تكثير و پرورش جانوران وحشي در رشد رستني‌ها در شرايط كاملاً طبيعي تحت حفاظت قرار مي‌گيرد.

2)  آثار طبيعي ملي: عبارتند از پديده‌هاي نمونه و نادر گياهي، حيواني، اشكال يا مناظر كم نظير و كيفيات ويژه طبيعي زمين يا درختان كهنسال يادگار تاريخي مي‌باشند كه به منظور داشتن محدوده مناسبي تحت حفاظت قرار مي‌گيرد.

3)  پناهگاه حيات وحش:  محدوده‌اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل و مرتع و بيشه طبيعي و ارضي جنگلي و دشت و آب و كوهستان كه داراي زيستگاه طبيعي نمونه و شرايط اقليمي خاص براي جانوران وحشي بوده و به منظور حفظ و يا احياء اين زيستگاه‌ها تحت حفاظت قرار مي گيرد.

4)      منطقه حفاظت شده:  محدوده‌اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و كوهتسان كه از لحاظ ضرورت حفظ و تكثير نسل جانوران وحشي يا حفظ يا احياء رستني‌ها و وضع طبيعي آن داراي اهميت خاصي بوده و تحت حفاظت قرار مي‌گيرد.

+ نوشته شده در  90/06/10ساعت 11:38  توسط دكتر محمد رضواني  | 

منابع طبیعی

منابع طبیعی عبارت از امکانات ، ظرقیت ها و توانمندی هایی است که انسان در بوجود آوردنش نقشی نداشته ،بلکه بعنوان یک ودیعه الهی به انسان رسیده است. منابع طبیعی به دو دسته تقسیم میشود:

۱ - منابع طبیعی تجدید پذیر یا تجدید شونده :

 این دسته از منابع در صورتی که مورد یک بهره برداری منطقی و عقلایی قرار بگیرند امکان احیاء و بازسازی خود را دارند  مثل جنگل ، مرتع  ،باغ  ، مزرعه ...

۲ - منابع طبیعی تجدیدناپذیر یا غیر تجدید شونده :

این دسته از منابع در صورتی که حتی مورد یک بهره برداری منطقی و عقلایی نیز قرار بگیرند از آنجایی که مدت زمان بازسازی آنها بسیار طولانی بوده و از حد حوصله انسان خارج است بعنوان از دست رفته تلقی می شوند ، مثل  منابع کانی و فسیلی

منابع طبیعی تجدید پذیر یا تجدید شونده خود به دو دسته تقسيم مي شود:

۱ - منابع طبیعی تجدید پذیر یا تجدید شونده اهلي(مهارشده) :

اين دسته از منابع طبيعي وابستگي صرف به حضور و حمايت انسان دارند و در غياب پشتيباني و معاضدت انسان از بين مي روند يا به خاستگاه وحشي خود بر مي گردند مثل تمام گياهان و جانوران اهلي  و اكوسيستم هاي انسان ساخت . فعاليت هايي مثل زراعت ، باغداري ،دامپروري ، زنبورداري ، پرورش ماهي ،....در اين حوزه قرار مي گيرند.

۲ - منابع طبیعی تجدید پذیر یا تجدید شونده وحشي (مهارنشده):

اين دسته از منابع بدون دخالت و حضور انسان موجوديت و پويايي دارد مثل تمام موجودات زنده و اكوسيستم هاي طبيعي نظير جنگل ، مرتع ، دريا و درياچه ،....و فعاليت هايي نظير جنگلداري ، مرتعداري ، آبخيزداري ،‌آبخوانداري ، نخجيرداري ، صيادي ،..... در اين حوزه قرار مي گيرند.از طرف ديگر نيروهاي لايزالي نظير انرژي خورشيدي ،‌انرژي زمين گرمايي ،‌نيروي باد ،نيروي آب جاري ،‌نيروي موج ،‌..(انرژي هاي نو يا انرژي هاي پاك) نيز جزء‌اين دسته از منابع محسوب مي گردند و فعاليت هايي كه موجبات بهره گيري از آنها شود همانند نيروگاهايي كه باعث تثبيت و استحصال انرژي هاي آفتابي ، باد ، آب جاري ، گرماي زمين ، موج دريا ،..... مي شوند در اين زمره قرار مي گيرند. 

+ نوشته شده در  90/06/08ساعت 9:32  توسط دكتر محمد رضواني  |